Contact study department

mba@cbuni.cz

Summary

One Year MBA degree

Fulltime opens in October, February and May, Online anytime

MBA in English EUR 4900

MBA in Czech CZK 79000

We require: Secondary school & 3 years of practice or BSc. degree equivalent

Executive MBA

Executive MBA je studijní program vytvořen pro uchazeče, kteří řídící funkce již vykonávají nebo vykonávat chtějí v pozicích středního až vrcholového managementu v soukromém i státním sektoru. Stručný obsah výuky naleznete níže nebo si sjednejte s námi schůzku a dozvíte se mnohem víc!

Výhody studia MBA na EIASM

Výuka MBA programů je postavená tak, aby studentům skutečně pomohla v odborném kariérním rozvoji. Naši studenti se každý seminář aktivně zapojují do diskusí o případových studiích a spolupracují při řešení úkolů zadaných lektorem po stručném přednesení teorie, přičemž udrží pozornost od rána do pozdního odpoledne. Obsahem konkurujeme násobně dražším MBA.

Jedná se o profesní vzdělávání. Studium není akreditováno MŠMT jako akademický program ve smyslu regulace ČR.

Semináře

 1. Účetnictví a daně
 2. Marketing
 3. Řízení lidských zdrojů
 4. Management
 5. Metodologie výzkumu (jak psát závěrečnou práci, Word a Excel)
 6. Právo
 7. Bankovnictví
 8. Firemní a projektové financování
 9. Finanční trhy a krize
 10. Finanční analýza
 11. Projektový management
 12. Capsim Business simulace I
 13. Capsim Business simulace II

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

Obsah jednotlivých kurzů programu Executive MBA

Účetnictví a daně (od daňového poradce)

Tento kurz je úvodem do základních konceptů a norem základních finančních účetních systémů. Několik důležitých konceptů bude studováno do detailu, včetně: účtování výnosů, zásob, dlouhodobých aktiv, současné hodnoty a dlouhodobých závazků. Kurz klade důraz na tvorbu základních finančních účetních výkazů – výkaz zisku a ztráty, účetní rozvahu a výkaz cash flow – stejně jako na jejich interpretaci, kterou by každý manažer měl umět zvládnout bez problémů. Nebojte se, malovat „téčka“ nebudete. Seminář je veden zkušeným daňovým poradcem.

Marketing

Lektor během kurzu přezkoumá a posoudí současné marketingové strategie, literaturu a praxi, aby vám poskytl komplexní pochopení marketingu a obchodní strategie. Budete učeni přemýšlet přístupem profesionálního pracovníka marketingu, číst a vyhodnocovat specializovanou marketingovou literaturu a aplikovat strategické marketingové koncepty do globální digitální ekonomiky.

Dozvíte se, jak přetvořit stálý proud potenciálních zákazníků v aktuální zákazníky, jak nalézt perspektivu pro vaše služby a přesvědčit je, že vaše společnost je tou, kterou z nějakého důvodu potřebují. Dozvíte se, jak se vám náklady na vaší reklamu můžou splatit pomocí nových tržeb a nárůstem obchodu, a jak dosáhnout jejich maximální návratnosti; dále jak ke svému prospěchu používat čtyři P marketingu. Jako pracovník v marketingu se také dozvíte, jak produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), definují vaší marketingovou strategii a nasměrují vás směrem k produktivní kampani.

Lidské zdroje

V tomto kurzu se zaměříme především na to, jak rozpoznat koho potřebujete a jak takové zaměstnance najít.

Management lidských zdrojů (Human Resources – HR) je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a vývojem lidských zdrojů. To tedy zahrnuje všechny způsoby řízení a analytické techniky používané v oblasti řízení lidských zdrojů a práci s lidmi v organizaci. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet porozumění základních vlastností HR v každé organizaci a hlavních funkcí HR. Studie témat příkladů organizačního chování zahrnuje osobnost/dispozici, emoce a ovlivnění, motivaci, sociální koncepci a identitu, rozhodování a poznání, spravedlnost a důvěru, organizaci a náklonnost k práci, vůdcovství, skupiny a týmy, a organizační kulturu a klima. Témata příkladů v oblasti lidských zdrojů zahrnují tvorbu pracovních analýz, nábor, výběr, výcvik a vývoj, hodnocení výkonu, odměňování, kvalitu pracovního života, různorodost pracovních sil a strategické řízení lidských zdrojů. Kromě toho odborníci z lidských zdrojů působí také jako partneři dalších týmů kolegů, poslové strategie HR a prodejci služeb a produktů HR. Zabývají se angažováním pracovní síly s cílem zlepšit firemní hospodářské výsledky. Kurz je doslova prošpikován různými úkoly a případovými studiemi.

Management

Tento kurz objasní důležité manažerské dovednosti zapojené do řídících funkcí. Ukáže na konkrétní příklady toho, co se stane, pokud jsou klíčové principy řízení porušeny.

Studenti získají základní informace o řízení lidí a organizací, zvládání kritických situací, klíčové principy řízení a zajímavé tipy vyžadované ke zvládnutí několika typů řízení, jako je projektové řízení, strategické řízení, management informací a řízení lidských zdrojů.

Připraví studenty přijmout rozhodovací roli, jako je pozice vrcholných manažerů, a pomáhat jim, aby byly efektivními přispěvateli jakékoliv organizace bez limitu prostředí, strategie, struktury, kultury, umístění, úkolů, lidí a výstupů. Studenti projdou několik testovacích případů, které jim pomohou vypořádat se s mnoha situacemi, jež musí každý manažer zvládat. K tomu navíc studenti získají užitečné informace vztahující se k time managementu, které jim pomohou vypořádat se stresem, časovým omezením a sebeorganizací.

Metodika výzkumu (psaní závěrečné práce a analýzy v Excelu)

Tento kurz byl navržen tak, aby vám poskytl informace umožňující napsání dobrého výzkumného projektu, a také zlepšení vašich znalostí programů Microsoft Word a Excel.

Tento kurz obsahuje dvě části: První část je věnována programu Microsoft Word, která se věnuje závěrečné práci a jejímu formátování, práci s citacemi a podobně. Lektor s vámi projde různé styly, pracujíce s odkazy a dalšími detaily programu Microsoft Word, takže si budete moci zopakovat důležité funkce formátování. Pro různé analýzy všichni používáme program Microsoft Excel. Z tohoto důvodu bude tématem sobotního odpoledne a celé neděle pokrytí všech témat od základních znalostí, jako jsou absolutní a relativní odkazy, přes více pokročilé vzorce, jako je VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, atd., k pokročilým funkcím jako jsou různé způsoby práce s externími daty (csv, tsv, html, tabulky php, databáze (OLAP, OLTP, import dat, interpretace – „RAW“ dat, kontingenční tabulky, kontingenční graf, PowerPivot ) a Power BI) … a mnoho dalšího. I pokud pracujete s programem Excel každodenně na pokročilé úrovni, je velice pravděpodobné, že se naučíte něco nového!

Právo

Právo je běžnou a výraznou stránkou každodenního života v moderních společnostech. Tento kurz zkoumá ústřední rysy práva jako sociální instituce a jako rys lidové kultury. Budeme zkoumat povahu práva jako soubor společenských systémů, ústřední aktéry v systémech, právní úvahy a vztah právní formy a uvažování ke společenské změně. Zaměříme se na Českou republiku a předvedeme jí v evropském kontextu. Kurz klade důraz na vztah mezi obchodními partnery zahrnující vyjednávací schopnosti, a také na nejdůležitější právní předpisy, jež se odráží v obchodních smlouvách, včetně důsledků jejich opomenutí.

Bankovnictví

Cílem tohoto kurzu je rozvíjet chápání definice banky, historie bankovnictví, typů bank a bankovních produktů a bankovních činností a modelů, role bank v ekonomice a výzev v rámci bankovního sektoru. Kromě toho studenti pochopí rozdíl mezi bankovnictvím pro drobnou klientelu (retail) a obchodním bankovnictvím; tj. retail či malobankovnictví jako viditelná tvář bankovnictví pro širokou veřejnost a korporátní bankovnictví, které pracuje s firemními zákazníky. Oba přístupy budou popsány na základě produktů, služeb a významu pro vyhlídky ekonomiky. Studenti se naučí používat např. nástroje financování (nejen) zahraničního obchodu a mnoho dalších praktických znalostí.

Firemní a projektové financování

Tento kurz vám poskytne vhled do významu účetní závěrky a užitečnosti finančních poměrových ukazatelů. Kurz si klade za cíl práci s klíčovými faktory ovlivňujícími plánovací proces, jakož i práci s tím, co byste měli mít na paměti při vývoji plánů financování podnikání. Kurz také poskytuje přehled o potenciálních investorech, aby obchodník mohl pochopit úvahy protistrany. Naučíte se zjistit a posuzovat finanční rizika vyplývající z podnikání. Teorie by měla být spojená se zdravým rozumem v podnikání.

Probíraná témata zahrnují:

 • Vztahy peněžních toků – jak se podnikání odráží v cash-flow společnosti?
 • Poměrové ukazatele – co lze vyvodit z těchto údajů?
 • Finanční plánování – proč plánovat?
 • Financování – jaký druh nástroje a kdy je třeba použít (vlastní jmění a.s. & dluh)?
 • Financování dluhu (krátkodobé vs. dlouhodobé, fixní aktiva vs. pracovní kapitál, místní vs. cizí měna, atd.)
 • Řízení rizik projektu

Finanční analýza

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními ukazateli finanční analýzy, přičemž důraz bude kladen na jejich interpretaci a pochopení vzájemných souvislostí mezi nimi.

Úvodní část kurzu bude zaměřena na horizontální a vertikální analýzu základních účetních dokladů, tj rozvahy, výkazy zisků a ztrát a výkazy cash flow.

Na tuto část poté navazuje seznámení se a charakteristika následujících témat:

 • faktory určující výši zisku
 • pravidla financování firmy (optimalizace kapitálové struktury)
 • ukazatele rentability (finanční páky a pravidla pro výběr cizího kapitálu), nákladovosti, aktivity, likvidity, přidané ekonomické hodnoty, kapitálového trhu, provozní výkonnosti
 • systém parametrů (paralelních a pyramidových)
 • model predikce finanční tísně (bankrotní model)
 • bonitní model

Přednášky budou doplněny ilustrativními příklady, které budou dokumentovat význam finanční analýzy jako nástroje pro identifikaci silných a slabých stránek podniku.

Během kurzu budou mít studenti příležitost si získané poznatky neustále procvičovat používáním modelových podniků k řešení úkolů, které se zaměří na:

 • Interpretace indexů obchodního růstu
 • horizontální analýzu výkazu zisků a ztrát
 • analýzu vlastnické struktury
 • výpočet ekonomické přidané hodnoty
 • vyhodnocování rozvoje podnikání s použitím typických finančních poměrových ukazatelů

Znalosti získané v průběhu kurzu ocení každý, pro něhož je důležité pochopit faktory, které ovlivňují dlouhodobou finanční stabilitu a prosperitu podnikání.

Projektové řízení

Studium na úrovni Masters of Business Administration představuje profesní postgraduální vzdělání, které se zaměřuje především na praktické znalosti a dovednosti v oblasti aktuálních trendů moderního managementu kam bezesporu patří i projektové řízení. Specializace MBA Projektový management umožní prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení, studenti se seznámí se zásadami moderního projektového řízení a naučí se, jak správně projekt naplánovat, realizovat, dokončit a předvídat rizika s projektem spojená. Projektové řízení dnes spadá nejen do oblasti průmyslu či stavebnictví, ale je nepostradatelné také ve službách, veřejné správě, IT a dalších odvětvích, které jsou nuceny reagovat na různorodé změny v dnešní dynamické době. Ta nutí firmy i státní podniky neustále reagovat na měnící se podmínky. Právě tyto změny musí být přijímány a řízeny co možná nejefektivněji, a vhodným nástrojem pro praktickou realizaci změn je právě projektový management.

Studenti budou v kurzu podrobně seznámeni s konkrétními manažerskými činnostmi, které projektové řízení zahrnuje. Dojde také k představení různých technik projektového managementu. Řízení projektů, Techniky, metody a plánování projektu, Lidský faktor v projektovém řízení.

Finanční trhy a krize

Tento kurz poskytuje všeobecný přehled o finančních trzích a investicích. V kurzu budou přiblíženy jak základy v oblasti současné hodnoty či diskontování, přes diverzifikaci, vztah výnosu, rizika a likvidity, efektivitu trhu oceňování akcií a dluhopisů, se dostaneme až k výnosové křivce, hospodářským cyklům, měnové a fiskální politice. Probereme různé typy cenných papírů (finančních produktů jako jsou akcie, futures, forwardy, měnové trhy a opce), jejich oceňování a jejich vztah k reálné ekonomice. S tím souvisí i regulace a dohled nad finančním trhem.

V obchodním software Ninja Trader si ukážeme, jakým způsobem probíhá obchodování na finančních trzích nad reálnými daty. Několik hodin kurzu bude také věnováno vybraným finančním krizím minulosti (jejich typologii, co k nim vedlo, jak se šířily a také jak byly řešeny), ale i o současné ekonomické situaci ve světě a dalším možném vývoji.

Díky takto komplexnímu pohledu na hospodářskou politiku, finanční trhy a jejich vývoj v čase dojde k zasazení současného vývoje do kontextu hospodářských cyklů a studenti porozumí souvislostem ve vývoji ekonomiky z dlouhodobějšího pohledu. To jim poté umožní i lépe řídit vlastní finance, podnikání a další související aktivity.

Obchodní simulace CAPSIM (dva víkendy)

CAPSIM je světový lídr v oblasti obchodních simulací, používaný mnoha odborníky a také nejlepšími školami poskytujícími vzdělání MBA. CAPSIM byla založena v 80. letech a už během této dekády byla používána společnostmi General Motors, USA Gypsum a McDonalds k tréninku řídících pracovníků.

Ne vždycky je jednoduché své nově nabité znalosti uplatnit praxi. Capsim business simulace je interaktivní platforma, která nabízí studentům možnost otestování jejich strategických dovedností nanečisto. Je to skvělá příležitost, aby se student poučil z chyb a vyvaroval se jich v reálném podnikání.

Podnikání často není o štěstí, ale spíše píli a rafinované strategii. Denně je manažer nucen dělat kompromisy spojené s manažerským rozhodováním v oblastech financí, provozu, marketingu a další. Aby studenti pochopili, jak se jednotlivé části podniku dopadají na celou organizaci, je potřeba získat jistou dávku zkušeností. Díky Capsim si můžete všechny tyto scénáře předem procvičit a připravit se na start nové kariéry!

Capsim je most mezi teorií a praxí.

Během dvou intenzivních víkendů budou studenti vytvářet obchodní strategie v programu Capsim. Cílem kurzu je poskytnout simulované podnikatelské prostředí za účelem povzbuzení uplatnění předchozího učení a uznání neodmyslitelné komplexnosti v podnikání. Výchovné učení vychází z řešení priorit týkajících se týmové práce, strategie, pokročilých podnikových financí, přes funkční vyrovnání, konkurenční analýzu a výběr taktiky za účelem vybudování úspěšné, specializované organizace. Po úspěšném absolvování kurzu by student měl být schopen:

 1. Rozvíjet úroveň určitého pohodlí ve vztahu s komplexitou provozování úspěšného podnikání.
 2. Identifikovat a posoudit individuální a týmové schopnosti a poté ovlivňovat výkon.
 3. Rozlišovat mezi úspěšnými a selhávajícími rozhodovacími metodami.
 4. Změřit a vysvětlit úroveň úspěchu v průběhu podnikání.
 5. Analyzovat obchodní data pro podnikové účely, provádět závěry a být schopen je vysvětlit.
 6. Popsat vlastní schopnosti diagnostikovat obchodní problémy.
 7. Rozvíjet povědomí o vlastních preferencích rizika (tedy i averze k riziku) a reagovat na dynamiku týmu.

Závěrečná práce

Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu s tím bude radit a pomáhat. Práce bude dlouhá cca 50 stran (obecně doporučená délka, záleží na obsahu). Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia.  Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělené CBIASM po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: struktura blízká moderní diplomové práci, vytvoření business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Studenti dostanou šablonu ve formátu Word s dalšími radami a pravidly k formátování (které s nimi projde lektor během lekce metodologie výzkumu).

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

Executive MBA

Online MBA is studied using our elearning platform, passing individual 12 courses, writing a thesis and its defence. Average study takes one year. Our lecturers are available for consultations.

Part-time study – 12 lessons during weekends are spread between October and May.

Study in Czech or English.

Executive MBA is a top level MBA degree for middle to top managers. Our lecturers are experienced professionals who can teach you all the specifics. If you intend to work or actually work in a managerial position in a business company this program will bring you advanced knowledge and skills to succeed in it.

Lectures

You will need to complete the following lectures during the 12 weekends:

 1. Research Methodology (Dissertation writing, Word and Excel)
 2. Accounting
 3. Marketing
 4. Human Resources
 5. Management
 6. Law Course
 7. Banking
 8. Corporate and Project Financing
 9. Financial Markets and Crises
 10. Financial Analysis
 11. Project Management
 12. Business Simulations

See detailed course descriptions below.

This is a professional qualification, thus is not accredited as an academic programme by the Czech Ministry of Education, Youth and Sport.

Why MBA at EIASM?

Fulltime courses during weekends

 • Students study on Saturday and Sunday from 9h to 17h with one hour of lunch-break.
 • During late afternoon (17h – 19h) is a time window for discussion with the lecturer (optional – based on student requests).
 • The morning and afternoon blocks are designed in such a way that students can keep their attention whole day and do not get bored. Typically with theory in the morning and case studies to learn using the theory during afternoon.

Online courses anytime anywhere

We are sure that managers are very busy persons and so we offer interactive MBA study where a student is in contact with the lecturer for consultations if required and at the same time can progress individually anytime using our online study materials.

Premium services as recorded classroom lectures at YouTube and much more

 • Recorded lectures onm YouTube – Every student may miss a lecture for business or private reasons and that is why we offer records of all lectures for replay by our students and upload them to YouTube (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • We also prepare podcasts in MP3 (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • NEO E-Learning platform – As a student you will use e-learning platform used by hundreds of schools and universities worldwide.
  • Students can contact lecturer through email or skype (each weekend there are several hours dedicated just for discussion to ensure personal approach).
 • Refreshments are available during whole weekend.

Quality assurance:

 • Each specialization courses are taught by lecturers with experience in given sector. We chose the right lecturers for each specialization even in core subjects to give the students best education service possible.
 • To each MBA course we offer in specific circumstances extra classes you may attend at no additional cost. Satisfied and happy students are key to success of all of us!
 • Our MBA programs are all accredited.

Request study plan and more details

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

MBA program syllabi:

Research Methodology (Dissertation writing)

This course has been designed to provide you with information to enable you write a good research project and also improve your knowledge of Microsoft Word and Excel.

In this course there are two parts: First part is devoted to Microsoft Word to primarily focus on writing final research project (the capstone project – comparable to typical diploma thesis). The lecturer will go through styles,  working with references and other details of Microsoft Word so you can repeat critically important formatting features. For typical analyses we all use Microsoft Excel and that is why it is the topic for the Saturday afternoon and whole Sunday to cover all topics from basic stuff as absolute and relative links, through more advanced formulas like VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, etc. to advanced features as various ways of working with external data (csv, tsv, html, php tables, databases (OLAP, OLTP, data import, interpretation – Raw data, PivotTable, Pivot chart, PowerPivot), and Power BI)…and much more. Even if you work with Excel on a daily basis on advanced level, there is quite a good chance you will learn something new!

Accounting

This course is an introduction to the basic concepts and standards underlying financial accounting systems. Several important concepts will be studied in detail, including: revenue recognition, inventory, long-lived assets, present value, and long-term liabilities. The course emphasizes the construction of the basic financial accounting statements – the income statement, balance sheet, and cash flow statement – as well as their interpretation.

Marketing

This course will review and appraise contemporary marketing strategy, literature and practice to provide you with a comprehensive understanding of marketing and business strategy. You will be taught to think in the mindset of a professional marketer, read and evaluate specialist-marketing literature and apply strategic marketing concepts to the global digital economy.

You will learn how to produce a constant stream of potential buyers to convert into valuable customers. To find prospects for your services and convince them that your agency is the best. You will learn how to make your advertising pay for itself through fresh revenue and increased business and to get the maximum return on your advertising expenses. To use the Four P’s of Marketing to your advantage. As a marketer you will learn also Product, Price, Place and Promotion, define your marketing strategy and set you on course for a productive campaign.

Human Resources

Primarily, in this course, we focus on how to recognize whom you need and how to find the employee you need.

Human Resources (HR) Management is an area of processes in an organization that deals with a human resources management and development. It thus encompasses all management methods and analytical techniques applied in human resources management and the work with people in an organization. The aim of this course is to develop understanding of basic HR features in any organization and main functions in HR. Example topics of organizational behavior study include personality/dispositions, emotion and affect, motivation, social concept and identity, decision making and cognition, justice and trust, organization and work attachment, leadership, groups and teams, and organizational culture and climate. Example topics in HR encompass job analysis, recruitment, selection, training and development, performance appraisal, compensation, quality of work life, workforce diversity, and strategic human resource management. Besides that also human resource experts as partners to other team colleagues, messengers of the HR strategies and sales person of the HR services & products. Labor engagement to improve company economic results.

Management

This course will explain critical management skills involved in management functions. It will show on real examples what happens when key management principles are violated.

Students will get essential information about managing people and organization, dealing with critical situations, key management principles and interesting tips required to handle several types of management such as project management, strategic management, information management and human resource management.

It will prepare students to accept critical roles such as top managers and help them to be effective contributor to any kind of organization with no limit to environment, strategy, structure, culture, location, tasks, people and outputs. Students will go through several test cases that will help them deal with many situation every manager has to handle. On top of that, students will get useful information related to the time management that will help them deal with stress, time limitations and help them organize themselves.

Law course

Law is a common and yet distinct aspect of everyday life in modern societies. This course examines the central features of law as a social institution and as a feature of popular culture. We will explore the nature of law as a set of social systems, central actors in the systems, legal reasoning, and the relationship of the legal form and reasoning to social change. We will focus on the Czech Republic and putting it in European context. The course emphasizes the relationship between the business partners. Emphasis is placed upon developing a perspective, which views law as a practical resource, a mechanism for handling the widest range of unspecified social issues, problems, and conflicts, and at the same time, as a set of shared representations and aspirations.

Banking

The objective of this course is to develop an understanding of bank definition, history of banking, bank types and products, banking activities and models, role of banks in the economy and challenges within the banking industry. Furthermore, students will understand the difference between retail and commercial banking – i.e. retail banking as the visible face of banking to the general public and corporate banking that refers to the aspect of banking that deals with corporate customers. Both approaches will be described from the products, services and importance to the economy perspective.

Corporate and Project Finance

This course will provide you with an insight into the importance of the financial statements & usefulness of financial ratios. The course aims to elaborate on key factors influencing planning process as well as to elaborate on what to keep in mind when developing business financing plans. The course also provides the view of potential stakeholders so that the businessman can get an understanding of a counterparty’s considerations. You will be taught to read and assess financial risks arising from the business. The theory shall be linked to a business common sense.

Topics covered will include:

 • Cash-flow relations – how the business reflects in a company cash-flow?
 • Ratios – what can be learnt from this data?
 • Financial planning – why to plan?
 • Financing – what type of instrument & when to use (equity & debt)?
 • Debt financing (short term vs. long term, fixed assets vs. working capital, local vs. foreign currency, etc.)
 • Working capital management
 • Financial risks

Financial Markets and Crises

This course provides a general survey of finance and investments. It emphasizes an intuitive, logically rigorous understanding of the theory and practice of financial markets, illustrating the concepts through examples and cases. Topics covered include: present value analysis and discounting, diversification, the tradeoff between risk and return, market efficiency, pricing of stocks and bonds, the capital asset pricing model, term structure of interest rates, the principle of arbitrage, pricing of derivative securities, the use of derivatives for hedging, risk management, and the regulation of financial markets. Case studies cover how trading on financial market works in real world (examples within trading software) and some effects of it on world markets. We will also visit some past cases of financial crises and their influence on business cycle, politics, regulation and much more.

Financial Analysis

The aim of this course is to familiarize students with basic indicators in financial analysis with the emphasis on their interpretation and understanding their interrelationship.

The introductory part of the course will focus on horizontal and vertical analysis of basic accounting documents, i.e. balance sheets, profit and loss statements and cash flow statements.

The introductory part is then followed by familiarization and characterization of the following topics: factors determining the amount of profit, company financing rules (optimization of capital structure),indicators of profitability (financial leverage and rules for selection of foreign capital), cost, activity, liquidity, economic value added , capital market, operational performance, system parameters (parallel and pyramid), financial distress prediction model (bankruptcy model), solvency model.

Lectures will be supplemented with illustrative examples which will demonstrate the importance of financial analysis as a tool for identifying company strengths and weaknesses.

During the course, students will have the opportunity to continually practice the acquired knowledge using model businesses to solve tasks which will focus on:

 • interpretation of business growth indexes,
 • horizontal analysis of profit and loss statement,
 • analysis of ownership structure,
 • calculation of economic value added,
 • evaluating business development using typical financial ratios.

Knowledge acquired during the course will be appreciated by everyone for whom it is important to understand the factors influencing long-term financial stability and prosperity of business.

Project Management

This course will explore the nature of managing projects. The course starts with looking at characteristics and challenges in project management. It will lead to deeper understanding of the activities and steps to initiating, planning, executing, controlling, and closing the work of a team to achieve specific goals and meet specific success criteria in a specific project. Students will be driven through five basic phases of the project management – project conception and initiation, project definition and planning, project launch or execution, project performance and control, project close. In addition, the course then looks at causes of risk and three types of explanations of causes are addressed: technical explanations, psychological explanations, and political-economic explanations.

CAPSIM business simulations

CAPSIM is global leader in business simulations used by many professionals including best MBA schools. We offer that to our students as well. CAPSIM has been founded in the 80s and still during that time was used by General Motors, US Gypsum, and McDonalds restaurants to train the executives.

It is not always easy to apply newly found skills in practice. Capstone business simulation is an interactive platform that enables students to test their strategic skills. It is a great opportunity for the students to learn from their mistakes and thus avoid them later on in real life entrepreneurship.

Entrepreneurship is usually not about luck but rather diligence and a refined strategy. A manager is forced to make compromises on a daily basis concerning finances, operations, marketing and other departments. A certain amount of experience is needed in order to understand what impact different parts of the business have on the whole organization. Thanks to Capstone it is possible to practice these various scenarios in advance and thus prepare for the beginning of a successful career.

Capstone bridges theory with practices.

Students will be creating business strategies in Capstone during two intensive weekends. Course Objective is to provide a simulated business environment to encourage the application of previous learning and the appreciation of inherent complexity in business. Foster learning that comes from tackling priorities regarding teamwork, strategy, advanced business finance, cross functional alignment, competitive analysis and the selection of tactics to build a successful, focused organization. Learning OutcomesUpon successful completion of the course, the student should be able to:

 1. Develop a level of comfort with the complexity of running a successful business.
 2. Identify and assess individual/team skills and influence performance accordingly.
 3. Distinguish between decision-making methods that succeed or fail.
 4. Measure and explain the level of success in a business function.
 5. Analyze business data for a business function, make inferences and be accountable 
 6. Determine own capabilities in the diagnosis of business problems
 7. Develop awareness of own risk preferences and response to team dynamics

The Final thesis (diploma thesis)

Candidates are required to submit a diploma thesis on an approved topic long about 50 pages. The thesis should offer an original application of knowledge in the area of management and should demonstrate the candidate’s ability to integrate rigorous academic analysis with practical real-world relevance and application within topics covered by this course.

Possible forms

The chosen subject should be viewed in light of future career plans. Students have been offered positions as a direct result of their MBA Capstone project. The Capstone project can take many forms:

 • a research based thesis (a dissertation with 30,000 words),
 • business plan,
 • case study or
 • report or
 • indeed a combination of elements of these.

Since many students chose typical diploma thesis format (about fifty pages long text) we have prepared a TEMPLATE to be followed.

A tip for you

A very popular option amongst students is to work with an organisation on a project that will add value to its business. The output is a substantial report combining the student’s experience and MBA knowledge to provide research, analysis and recommendations. The supervisor works with students to facilitate engagement.

Request study plan and more details

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message