Contact study department:

mba@eiasm.cz

Summary

One Year MBA degree

Part-time opens in October, Online anytime

MBA in English EUR 2900

MBA in Czech CZK 79000

We require: Secondary school & 3 years of practice or BSc. degree equivalent

MBA pro realitní trh a development

Tento studijní program je určen pro všechny, kteří chtějí lépe zúročit své zkušenosti s realitním trhem a být si jistí v celém procesu počínajícím zrodem a vytipováním příležitosti, přes přípravu projektu, oceňování, financování, realizaci, marketing až po správu nemovitostí. Přednášející jsou v daném oboru zkušenými profesionály.

Výhody studia MBA na EIASM

Výuka MBA programů je postavená tak, aby studentům skutečně pomohla v odborném kariérním rozvoji. Naši studenti se každý seminář aktivně zapojují do diskusí o případových studiích a spolupracují při řešení úkolů zadaných lektorem po stručném přednesení teorie, přičemž udrží pozornost od rána do pozdního odpoledne. Obsahem konkurujeme násobně dražším MBA.

Jedná se o profesní vzdělávání. Studium není akreditováno MŠMT jako akademický program ve smyslu regulace ČR.

Jaké Vás čekají semináře

 1. Metodologie výzkumu (psaní závěrečné práce, Word a Excel)
 2. Účetnictví a daně
 3. Marketing (“& Brokerage”)
 4. Řízení lidských zdrojů
 5. Management
 6. Právo
 7. Bankovnictví
 8. Projektový management
 9. Oceňování nemovitostí
 10. Projektové financování a financování nemovitostí
 11. Stavebnictví a architektura
 12. Správa nemovitostí

Níže naleznete detaily.

Co se naučíte

 1. Zrod příležitosti – vytipování území, popis parametrů, analýza území, identifikace řešení, to vše vedoucí k tvorbě investičního záměru
 2. Příprava projektu – výběr projektanta, povolovací proces…
 3. Oceňování aneb jak to celé ocenit
 4. Získání financování
 5. Realizace (Construction and Development Management)
 6. Marketing (&Brokerage), aneb jak hotový projekt prodat
 7. Facility management – jak se o nemovitosti starat a řídit jejich hodnotu

+ Přidáme několik dalších předmětů plných užitečných znalostí, napíšete závěrečnou práci a do roka získáte titul MBA

⇒   Naše absolventy vítají i zahraniční zaměstnavatelé, např. Eagle Hills, investiční a developerská společnost z Abu Dhabi aktivní v několika státech.eagle_hills_logo

Napište si nezávazně o více informací nebo si sjednejte schůzku

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha

Obsah jednotlivých kurzů programu MBA pro realitní trh a development

Účetnictví a daně (od daňového poradce)

Tento kurz je úvodem do základních konceptů a norem základních finančních účetních systémů. Několik důležitých konceptů bude studováno do detailu, včetně: účtování výnosů, zásob, dlouhodobých aktiv, současné hodnoty a dlouhodobých závazků. Kurz klade důraz na tvorbu základních finančních účetních výkazů – výkaz zisku a ztráty, účetní rozvahu a výkaz cash flow – stejně jako na jejich interpretaci, kterou by každý manažer měl umět zvládnout bez problémů. Nebojte se, malovat „téčka“ nebudete. Seminář je veden zkušeným daňovým poradcem.

Marketing

Lektor během kurzu přezkoumá a posoudí současné marketingové strategie, literaturu a praxi, aby vám poskytl komplexní pochopení marketingu a obchodní strategie. Budete učeni přemýšlet přístupem profesionálního pracovníka marketingu, číst a vyhodnocovat specializovanou marketingovou literaturu a aplikovat strategické marketingové koncepty do globální digitální ekonomiky.

Dozvíte se, jak přetvořit stálý proud potenciálních zákazníků v aktuální zákazníky, jak nalézt perspektivu pro vaše služby a přesvědčit je, že vaše společnost je tou, kterou z nějakého důvodu potřebují. Dozvíte se, jak se vám náklady na vaší reklamu můžou splatit pomocí nových tržeb a nárůstem obchodu, a jak dosáhnout jejich maximální návratnosti; dále jak ke svému prospěchu používat čtyři P marketingu. Jako pracovník v marketingu se také dozvíte, jak produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), definují vaší marketingovou strategii a nasměrují vás směrem k produktivní kampani.

Lidské zdroje

V tomto kurzu se zaměříme především na to, jak rozpoznat koho potřebujete a jak takové zaměstnance najít.

Management lidských zdrojů (Human Resources – HR) je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a vývojem lidských zdrojů. To tedy zahrnuje všechny způsoby řízení a analytické techniky používané v oblasti řízení lidských zdrojů a práci s lidmi v organizaci. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet porozumění základních vlastností HR v každé organizaci a hlavních funkcí HR. Studie témat příkladů organizačního chování zahrnuje osobnost/dispozici, emoce a ovlivnění, motivaci, sociální koncepci a identitu, rozhodování a poznání, spravedlnost a důvěru, organizaci a náklonnost k práci, vůdcovství, skupiny a týmy, a organizační kulturu a klima. Témata příkladů v oblasti lidských zdrojů zahrnují tvorbu pracovních analýz, nábor, výběr, výcvik a vývoj, hodnocení výkonu, odměňování, kvalitu pracovního života, různorodost pracovních sil a strategické řízení lidských zdrojů. Kromě toho odborníci z lidských zdrojů působí také jako partneři dalších týmů kolegů, poslové strategie HR a prodejci služeb a produktů HR. Zabývají se angažováním pracovní síly s cílem zlepšit firemní hospodářské výsledky. Kurz je doslova prošpikován různými úkoly a případovými studiemi.

Management

Tento kurz objasní důležité manažerské dovednosti zapojené do řídících funkcí. Ukáže na konkrétní příklady toho, co se stane, pokud jsou klíčové principy řízení porušeny.

Studenti získají základní informace o řízení lidí a organizací, zvládání kritických situací, klíčové principy řízení a zajímavé tipy vyžadované ke zvládnutí několika typů řízení, jako je projektové řízení, strategické řízení, management informací a řízení lidských zdrojů.

Připraví studenty přijmout rozhodovací roli, jako je pozice vrcholných manažerů, a pomáhat jim, aby byly efektivními přispěvateli jakékoliv organizace bez limitu prostředí, strategie, struktury, kultury, umístění, úkolů, lidí a výstupů. Studenti projdou několik testovacích případů, které jim pomohou vypořádat se s mnoha situacemi, jež musí každý manažer zvládat. K tomu navíc studenti získají užitečné informace vztahující se k time managementu, které jim pomohou vypořádat se stresem, časovým omezením a sebeorganizací.

Metodika výzkumu (psaní závěrečné práce a analýzy v Excelu)

Tento kurz byl navržen tak, aby vám poskytl informace umožňující napsání dobrého výzkumného projektu, a také zlepšení vašich znalostí programů Microsoft Word a Excel.

Tento kurz obsahuje dvě části: První část je věnována programu Microsoft Word, která se věnuje závěrečné práci a jejímu formátování, práci s citacemi a podobně. Lektor s vámi projde různé styly, pracujíce s odkazy a dalšími detaily programu Microsoft Word, takže si budete moci zopakovat důležité funkce formátování. Pro různé analýzy všichni používáme program Microsoft Excel. Z tohoto důvodu bude tématem sobotního odpoledne a celé neděle pokrytí všech témat od základních znalostí, jako jsou absolutní a relativní odkazy, přes více pokročilé vzorce, jako je VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, atd., k pokročilým funkcím jako jsou různé způsoby práce s externími daty (csv, tsv, html, tabulky php, databáze (OLAP, OLTP, import dat, interpretace – „RAW“ dat, kontingenční tabulky, kontingenční graf, PowerPivot ) a Power BI) … a mnoho dalšího. I pokud pracujete s programem Excel každodenně na pokročilé úrovni, je velice pravděpodobné, že se naučíte něco nového!

Právo

Právo je běžnou a výraznou stránkou každodenního života v moderních společnostech. Tento kurz zkoumá ústřední rysy práva jako sociální instituce a jako rys lidové kultury. Budeme zkoumat povahu práva jako soubor společenských systémů, ústřední aktéry v systémech, právní úvahy a vztah právní formy a uvažování ke společenské změně. Zaměříme se na Českou republiku a předvedeme jí v evropském kontextu. Kurz klade důraz na vztah mezi obchodními partnery zahrnující vyjednávací schopnosti, a také na nejdůležitější právní předpisy, jež se odráží v obchodních smlouvách, včetně důsledků jejich opomenutí.

Bankovnictví

Cílem tohoto kurzu je rozvíjet chápání definice banky, historie bankovnictví, typů bank a bankovních produktů a bankovních činností a modelů, role bank v ekonomice a výzev v rámci bankovního sektoru. Kromě toho studenti pochopí rozdíl mezi bankovnictvím pro drobnou klientelu (retail) a obchodním bankovnictvím; tj. retail či malobankovnictví jako viditelná tvář bankovnictví pro širokou veřejnost a korporátní bankovnictví, které pracuje s firemními zákazníky. Oba přístupy budou popsány na základě produktů, služeb a významu pro vyhlídky ekonomiky. Studenti se naučí používat např. nástroje financování (nejen) zahraničního obchodu a mnoho dalších praktických znalostí.

Projektové řízení

Studium na úrovni Masters of Business Administration představuje profesní postgraduální vzdělání, které se zaměřuje především na praktické znalosti a dovednosti v oblasti aktuálních trendů moderního managementu kam bezesporu patří i projektové řízení. Specializace MBA Projektový management umožní prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení, studenti se seznámí se zásadami moderního projektového řízení a naučí se, jak správně projekt naplánovat, realizovat, dokončit a předvídat rizika s projektem spojená. Projektové řízení dnes spadá nejen do oblasti průmyslu či stavebnictví, ale je nepostradatelné také ve službách, veřejné správě, IT a dalších odvětvích, které jsou nuceny reagovat na různorodé změny v dnešní dynamické době. Ta nutí firmy i státní podniky neustále reagovat na měnící se podmínky. Právě tyto změny musí být přijímány a řízeny co možná nejefektivněji, a vhodným nástrojem pro praktickou realizaci změn je právě projektový management.

Studenti budou v kurzu podrobně seznámeni s konkrétními manažerskými činnostmi, které projektové řízení zahrnuje. Dojde také k představení různých technik projektového managementu. Řízení projektů, Techniky, metody a plánování projektu, Lidský faktor v projektovém řízení.

Projektové financování a financování nemovitostí

Tento kurz vám poskytne vhled do významu účetní závěrky a užitečnosti finančních poměrových ukazatelů. Kurz si klade za cíl práci s klíčovými faktory ovlivňujícími plánovací proces, jakož i práci s tím, co byste měli mít na paměti při vývoji plánů financování podnikání. Kurz také poskytuje přehled o potenciálních investorech, aby obchodník mohl pochopit úvahy protistrany. Naučíte se zjistit a posuzovat finanční rizika vyplývající z podnikání. Teorie by měla být spojená se zdravým rozumem v podnikání. Kurz je přímo zaměřený na projekty v oblasti realitního trhu.

Probíraná témata zahrnují:

 • Vztahy peněžních toků – jak se podnikání odráží v cash-flow společnosti?
 • Poměrové ukazatele – co lze vyvodit z těchto údajů?
 • Finanční plánování – proč plánovat?
 • Financování – jaký druh nástroje a kdy je třeba použít (vlastní jmění a.s. & dluh)?
 • Financování dluhu (krátkodobé vs. dlouhodobé, fixní aktiva vs. pracovní kapitál, místní vs. cizí měna, atd.)
 • Řízení rizik projektu

Oceňování nemovitostí

Cílem tohoto kurzu je porozumění ekonomických souvislostí, jež ovlivňují hodnotu nemovitostí na trhu. Studenti získají znalosti týkající se konceptů, nástrojů a technik pro oceňování jednotlivých realitních aktiv v konkrétním ekonomickém a municipálním prostředí. Po ukončení toto kurzu budou mít studenti široké povědomí o dynamice trhu ovlivněné geografickými, právními a materiálními parametry, určit hodnotu konkrétních realitních aktiv na trhu a porozumět základům a účinkům nemovitostního managementu .

Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Identifikovat relevantní materiální, funkční a ekonomické faktory ovlivňující hodnotu jednotlivých typů nemovitostních aktiv
 • Odhadnout tržní hodnotu prostřednictvím využití tří základních přístupů k oceňování nemovitostí
 • Definovat hlavní principy Jednotných standardů profesionálního oceňování nemovitostí

Stavebnictví a architektura

Cílem tohoto kurzu je poskytnout úvod do architektury, její základy a terminologie. Dále pak kurz shrnuje úvodní přehled různých materiálů používaných ve stavebnictví.

Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Definovat pojem architektura a ovládat základní terminologii
 • Definovat základní architektonické styly (románský, gotika, renesance, baroko, industriální architektura, neoklasicismus, secese, atd.)
 • Porovnat vlastnosti materiálů (fyzikální, konstrukční, …) u nejčastěji používaných a některých vybraných speciálních stavebních materiálů
 • Definovat typické a možné aplikace stavebních materiálů
 • Definovat vztahu mezi vlastnostmi materiálu a jejich strukturální podobou
 • Identifikovat zásadní problémové oblasti výroby a aplikace stavebních materiálů

Správa nemovitostí (Facility management)

Cílem kurzu je získání komplexní znalosti facility managementu jako jednoho z nástrojů pro efektivní řízení hodnoty nemovitosti. Obsahem kurzu budou následující témata:

 • Facility management (FM) jako nástroj efektivní správy a zvyšování hodnoty majetku;
 • Základní rozdíly mezi facility managementem, property managementem, asset managementem a vazby mezi nimi, jak se neztratit v terminologii FM;
 • Výhody a nevýhody interního a externího FM – kdy je výhodnější se rozhodnout FM služby zajistit externě a kdy se rozhodnout pro „inhouse“ řešení, jaké jsou typické náklady na externí FM;
 • Strategické plánování v rámci FM – správné nastavení procesu a jeho optimalizace;
 • Tendrování služeb v rámci FM dle typu nemovitostí a dle služeb – příprava tendru, na co se zaměřit, jak organizovat výběrové řízení k výběru nejvhodnějšího operátora za odpovídající cenu;
 • Smluvní zajištění FM – na co se soustředit při uzavírání FM kontraktu, nová legislativa;
 • Disciplíny FM – technická správa majetku a údržba technologií, úklidové služby a odpadové hospodářství, ochrana majetku, údržba zeleně, zimní údržba, doprovodné služby – na co si dát pozor při kontraktování jednotlivých služeb, kdy uzavírat zajištění těchto služeb jednotlivě, kdy v „balíčcích“;
 • Ekonomické správa nemovitostí, optimalizace obsazenosti, nájmů, nájemních smluv;
 • Správa energií a médií, tendrování cen energií, kdy je nejlepší poptávat;
 • Řízení, sledování a vyhodnocování a optimalizace FM služeb a nákladů;
 • Plánování rozpočtu provozních nákladů nemovitosti a investic;
 • Informační systémy na podporu FM – jak správně implementovat a nastavit jednotlivé komponenty systému pro zefektivnění podpory FM služeb;

Široká nabídka placených stáží pro naše studenty po celém světě

algoos-work-and-travel

Od podzimu 2016 mohou naši studenti využít služeb společnosti “Algoos Study, Work and Travel”, se kterou mohou vycestovat za zkušenostmi do celého světa. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky stáží v mnoha zemích po celém světě. V mnoha zemích je možné pracovat i na manažerských postech a získat za to přiměřený plat.

Závěrečná práce

Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu s tím bude radit a pomáhat. Práce bude dlouhá cca 50 stran (obecně doporučená délka, záleží na obsahu). Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia.  Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělené CBU po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: struktura blízká moderní diplomové práci, vytvoření business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Studenti dostanou šablonu ve formátu Word s dalšími radami a pravidly k formátování (které s nimi projde lektor během lekce metodologie výzkumu).

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha

MBA in Real Estate and Development

Online MBA is studied using our elearning platform, passing individual 12 courses, writing a thesis and its defence. Average study takes one year. Our lecturers are available for consultations.

Part-time program consists of 12 weekend lectures spread between October and May.

Study in Czech or English.

MBA in Real Estate and Development is designed for experts working in real estate, sellers, buyers, developers, infrastructure workers, bank employees working in real estate pricing departments, owners, managers and employees of construction companies and many more. Our lecturers are experienced professionals from whom you can learn all the specifics about the sector.

Do you intend to work in a managerial position in a real estate company or already work in it? This program will bring you advanced knowledge and skills to well succeed in it.

Lectures

You will need to complete the following lectures during 12 weekends:

 1. Research Methodology (Dissertation writing, Word and Excel)
 2. Accounting
 3. Marketing
 4. Human Resources
 5. Management
 6. Law Course
 7. Banking
 8. Project Management
 9. Project Finance and options of Real estate financing
 10. Real Estate Appraisal
 11. Facility Management
 12. Construction and Architecture

See detailed course descriptions below.

This is a professional qualification, thus is not accredited as an academic programme by the Czech Ministry of Education, Youth and Sport.

Why MBA at EIASM?

Part-time study – lectures during weekends

 • Students study on Saturday and Sunday from 9h to 17h with one hour of lunch-break.
 • During late afternoon (17h – 19h) is a time window for discussion with the lecturer (optional – based on student requests).
 • The morning and afternoon blocks are designed in such a way that students can keep their attention whole day and do not get bored. Typically with theory in the morning and case studies to learn using the theory during afternoon.

Online courses anytime anywhere

We are sure that managers are very busy persons and so we offer interactive MBA study where a student is in contact with the lecturer for consultations if required and at the same time can progress individually anytime using our online study materials.

Premium services as recorded classroom lectures at YouTube and much more

 • Recorded lectures onm YouTube – Every student may miss a lecture for business or private reasons and that is why we offer records of all lectures for replay by our students and upload them to YouTube (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • We also prepare podcasts in MP3 (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • NEO E-Learning platform – As a student you will use e-learning platform used by hundreds of schools and universities worldwide.
  • Students can contact lecturer through email or skype (each weekend there are several hours dedicated just for discussion to ensure personal approach).
 • Refreshments are available during whole weekend.

Quality assurance:

 • Each specialization courses are taught by lecturers with experience in given sector. We chose the right lecturers for each specialization even in core subjects to give the students best education service possible.
 • To each MBA course we offer in specific circumstances extra classes you may attend at no additional cost. Satisfied and happy students are key to success of all of us!
 • Our MBA programs are all accredited.
 • Our alumni are welcomed applicants for jobs at various local and international companies. For example Abu Dhabi located investment and development company active in several countries around the world.

eagle_hills_logo

Request study plan and more details

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha

MBA program syllabi:

Research Methodology (Dissertation writing)

This course has been designed to provide you with information to enable you write a good research project and also improve your knowledge of Microsoft Word and Excel.

In this course there are two parts: First part is devoted to Microsoft Word to primarily focus on writing final research project (the capstone project – comparable to typical diploma thesis). The lecturer will go through styles,  working with references and other details of Microsoft Word so you can repeat critically important formatting features. For typical analyses we all use Microsoft Excel and that is why it is the topic for the Saturday afternoon and whole Sunday to cover all topics from basic stuff as absolute and relative links, through more advanced formulas like VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, etc. to advanced features as various ways of working with external data (csv, tsv, html, php tables, databases (OLAP, OLTP, data import, interpretation – Raw data, PivotTable, Pivot chart, PowerPivot), and Power BI)…and much more. Even if you work with Excel on a daily basis on advanced level, there is quite a good chance you will learn something new!

Accounting

This course is an introduction to the basic concepts and standards underlying financial accounting systems. Several important concepts will be studied in detail, including: revenue recognition, inventory, long-lived assets, present value, and long-term liabilities. The course emphasizes the construction of the basic financial accounting statements – the income statement, balance sheet, and cash flow statement – as well as their interpretation.

Marketing

This course will review and appraise contemporary marketing strategy, literature and practice to provide you with a comprehensive understanding of marketing and business strategy. You will be taught to think in the mindset of a professional marketer, read and evaluate specialist-marketing literature and apply strategic marketing concepts to the global digital economy.

You will learn how to produce a constant stream of potential buyers to convert into valuable customers. To find prospects for your services and convince them that your agency is the best. You will learn how to make your advertising pay for itself through fresh revenue and increased business and to get the maximum return on your advertising expenses. To use the Four P’s of Marketing to your advantage. As a marketer you will learn also Product, Price, Place and Promotion, define your marketing strategy and set you on course for a productive campaign.

Human Resources

Primarily, in this course, we focus on how to recognize whom you need and how to find the employee you need.

Human Resources (HR) Management is an area of processes in an organization that deals with a human resources management and development. It thus encompasses all management methods and analytical techniques applied in human resources management and the work with people in an organization. The aim of this course is to develop understanding of basic HR features in any organization and main functions in HR. Example topics of organizational behavior study include personality/dispositions, emotion and affect, motivation, social concept and identity, decision making and cognition, justice and trust, organization and work attachment, leadership, groups and teams, and organizational culture and climate. Example topics in HR encompass job analysis, recruitment, selection, training and development, performance appraisal, compensation, quality of work life, workforce diversity, and strategic human resource management. Besides that also human resource experts as partners to other team colleagues, messengers of the HR strategies and sales person of the HR services & products. Labor engagement to improve company economic results.

Management

This course will explain critical management skills involved in management functions. It will show on real examples what happens when key management principles are violated.

Students will get essential information about managing people and organization, dealing with critical situations, key management principles and interesting tips required to handle several types of management such as project management, strategic management, information management and human resource management.

It will prepare students to accept critical roles such as top managers and help them to be effective contributor to any kind of organization with no limit to environment, strategy, structure, culture, location, tasks, people and outputs. Students will go through several test cases that will help them deal with many situation every manager has to handle. On top of that, students will get useful information related to the time management that will help them deal with stress, time limitations and help them organize themselves.

Law course

Law is a common and yet distinct aspect of everyday life in modern societies. This course examines the central features of law as a social institution and as a feature of popular culture. We will explore the nature of law as a set of social systems, central actors in the systems, legal reasoning, and the relationship of the legal form and reasoning to social change. We will focus on the Czech Republic and putting it in European context. The course emphasizes the relationship between the business partners. Emphasis is placed upon developing a perspective, which views law as a practical resource, a mechanism for handling the widest range of unspecified social issues, problems, and conflicts, and at the same time, as a set of shared representations and aspirations.

Banking

The objective of this course is to develop an understanding of bank definition, history of banking, bank types and products, banking activities and models, role of banks in the economy and challenges within the banking industry. Furthermore, students will understand the difference between retail and commercial banking – i.e. retail banking as the visible face of banking to the general public and corporate banking that refers to the aspect of banking that deals with corporate customers. Both approaches will be described from the products, services and importance to the economy perspective.

Project Management

This course will explore the nature of managing projects. The course starts with looking at characteristics and challenges in project management. It will lead to deeper understanding of the activities and steps to initiating, planning, executing, controlling, and closing the work of a team to achieve specific goals and meet specific success criteria in a specific project. Students will be driven through five basic phases of the project management – project conception and initiation, project definition and planning, project launch or execution, project performance and control, project close. In addition, the course then looks at causes of risk and three types of explanations of causes are addressed: technical explanations, psychological explanations, and political-economic explanations.

Project Finance and options of Real estate financing

This course will provide you with an insight into the importance of the financial statements & usefulness of financial ratios. The course aims to elaborate on key factors influencing planning process as well as to elaborate on what to keep in mind when developing business financing plans. The course also provides the view of potential stakeholders so that the businessman can get an understanding of a counterparty’s considerations. You will be taught to read and assess financial risks arising from the business. The theory shall be linked to a business common sense. The lecturer’s focus for this course is solely on real estate and development projects.

Topics covered include:

 • Cash-flow relations – how the business reflects in a company cash-flow?
 • Ratios – what can be learnt from this data?
 • Financial planning – why to plan?
 • Financing – what type of instrument & when to use (equity & debt)?
 • Debt financing (short term vs. long term, fixed assets vs. working capital, local vs. foreign currency, etc.)
 • Project risk management

Real Estate Appraisal

The purpose of the courses is to gain an understanding of the economic forces that drive real estate value in the market. Students will learn the concepts, tools, and techniques for evaluating individual real estate assets, based on the application of economic theory and principles of urban economics, for the purpose of real estate valuation. Upon completion of the course, students should have a broad understanding of how market dynamics, constrained by the geographic, physical and legal parameters, determine values of individual assets in the market. To understand the scope and impact of facility management, the core business activities of organisations.

Upon completion of this course, the student will be able to:

 • Identify pertinent physical, functional and economic factors related to value in real estates of various types.
 • Estimate market value using each of the three traditional approaches to value; the cost, market data, and income approaches
 • Understand the major tests for distinguishing real property from personal Property
 • Explain the significance of the Uniform Standards of Professional Appraisal

Facility Management

The course will provide for an understanding of the principles and practice of facilities management, and show how facilities management should be performed to support the core business of client organizations. In this course students will:

 • Understand the scope and impact of facility management the core business activities of organizations.
 • Differentiate between core and non-core business activities and services in the context of facility management.
 • Appreciate the role of the informed client, the nature of risks faced by the client organizations, and the need to provide best value.
 • Explain the importance of a strategy for facility management and the key stages in arriving at the decision to outsource or retain services in-house.
 • Understand the role of stakeholders and be able to assess their potential impact upon facility management strategy, policy and operations.
 • Outline a plan for stakeholder engagement and communication.
 • Describe the basis of outsourced facility management in terms of the main characteristics of service provision and the options for providing them.
 • Appreciate the management implications of both outsourced and in-house service provision for client organizations, tenants (customers) and other end-users.
 • Recognize the critical success factors in facility management and the role of key performance indicators.
 • Differentiate between service specifications and service level agreements and explain their role.
 • Outline the process for procuring services and supplies and the means for ensuring the selection of suitably qualified service providers and suppliers.
 • Understand the main types of contractual relationship between clients and service providers and suppliers.
 • Outline the procedure for managing contracts and measuring the performance of contractors.
 • Explain how changes can be planned and executed without loss of business continuity.

Construction and Architecture

This course is design to provide an introduction to architecture, its basics and terminology. Moreover, this course provides an introductory overview of the various materials used in construction. Students will gain knowledge about:

 • Definition of architecture and essential terminology.
 • Basics of architecture styles and new trends in architecture.
 • Comparative knowledge of material properties (physical, structural, …) for most common and advanced building materials,
 • Understanding of typical and potential applications of these materials.
 • Understanding of relationship between material properties and structural forms.
 • Ability to identify crucial problem areas in manufacture and applications of building materials.
 • Understanding of importance of experimental verification of material properties.

The Capstone project (Master thesis)

Candidates are required to submit a capstone project on an approved topic long about 50 pages. The thesis should offer an original application of knowledge in the area of management and should demonstrate the candidate’s ability to integrate rigorous academic analysis with practical real-world relevance and application within topics covered by this course.

Possible forms

The chosen subject should be viewed in light of future career plans. Students have been offered positions as a direct result of their MBA Capstone project. The Capstone project can take many forms:

 • a research based thesis (a dissertation with 30,000 words),
 • business plan,
 • case study or
 • report or
 • indeed a combination of elements of these.

Since many students chose typical Master thesis format (about fifty pages long text) we have prepared a TEMPLATE to be followed.

A tip for you

A very popular option amongst students is to work with an organisation on a project that will add value to its business. The output is a substantial report combining the student’s experience and MBA knowledge to provide research, analysis and recommendations. The supervisor works with students to facilitate engagement.

Request study plan and more details

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha